KVANTNA-MEDICINA-BANJA-LUKA

Kvantna medicina

Bolest se može posmatrati i razumjeti sa različitih aspekata. Jedan od njih je posmatranje njenog nastanka i liječenje na molekularnom , biohemijskom nivou, kao i traženje etioloških faktora za njeno nastajanje u tim okvirima.

Drugi pristup je posmatranje nastanka i liječenje bolesti  na dubljem kvantnom nivou, uz traženje etioloških faktora kroz biofizičko razumijevanje , uz upotrebu biofizičkih metoda kako u dijagnostičkom tako i u terapijskom smislu, s potvrdom kroz  jasno formulisane zakone kvantne fizike. Alopatska „klasična„ medicina djeluje na fizičko tijelo , baveći se više bolešću nego zdravljem

Analitički trendovi savremene zapadne medicine , nažalost najčešće ne uzimaju u obzir holističke principe koji su uglavnom nepoznati i medicinski obrazovanim ljudima a i široj populaciji. Holistički pristup podrazumijeva analizu čovjeka kao jedinstvenu, nedjeljivu, psiho-fizičko-mentalno-emocionalno-duhovno-spiritualnu cjelinu tako da omogućava sagledavanje čovjeka u svoj njegovoj cjelovitosti.

Za holističku medicinu ne postoji izolovana bolest u čovjeku , već čovjek u bolesti, te se na taj način i bolestan čovjek  posmatra u svoj njegovoj cjelovitosti, ali sada izmijenjenoj. Prema kvantnoj medicini i biofizičkom poimanju bolesti , prva stepenica u nastanku bolesti je poremećaj frekvencije u stabilnom elektromagnetnom polju čovjeka. U drugoj polovini XX vijeka otkriveno je da ljudski organizam posjeduje karakterističnu sopstvenu frekvenciju elektromagnetnog polja , kao i da je sam organizam sposoban da otkrije za stoti dio procenta poremećenu frekvenciju tog stabilnog elektromagnetnog polja.

Znači, dok je karakteristična frekvencija organizma stabilna , biće stabilni i biohemijski procesi u organizmu, te se bolest neće razvijati. Sa poremećajem frekvencije , dolazi do „otklona“ne samo na biofizičkim nego i biohemijskim sferama , te počinje razvoj bolesti. Na ovaj način sagledava se dublji  nivo u nastanku bolesti.

Prvi nivo u njenom nastanku je nesumljivo kvantni , biofizički , dok je  biohemijski nivo tek na drugom mjestu. Zato se prilikom Bicom pregleda često dešava da se otkriju promjene na nivou ćelije u biofizičkom smislu ali pacijent nema još uvijek biohemijske promjene na ćeliji pa tako ni znake ni simptome bolesti. Kod takvog pacijenta treba obratiti pažnju naredni period i raditi preventivne preglede.

Ukoliko biste željeli da zakažete termin za BICOM pregled to možete uraditi klikom na ovaj link.

S obzirom na razvoj medicine , na brojne dijagnostičke uređaje i testove kao i nove terapijske mogućnosti , ipak je nevjerovatno da za veći broj bolesti tzv.hronične bolesti nema izliječenja.  Djelujući farmakoterapijom u drugoj fazi bolesti-biohemijskoj imamo dobre rezultate samo dok se primjenjuje terapija, a sa prekidom terapije dolazi do ponovnog ispoljavanja simptoma i znakova bolesti. To je znak da se farmakoterapijskim pristupom ne može liječiti korijen nastanka bolesti tj.uzrok. Na taj način bolest ne samo da se ne može izliječiti već se kao posledica javljaju  i mnogostruke komplikacije kako same bolesti tako i dugotrajne primjene lijekova.

Sa druge strane, objašnjenje kako nastaje bolest u biofizičkim , kvantnim promjenama , nailazilo je na velike prepreke zbog nemogućnosti izlaska medicinskih stručnjaka iz okvira utemeljenih paradigmi u razumijevanju nastanka, razvoja i liječenja bolesti. Sve to je veoma usporilo razvoj kvantnih mogućnosti liječenja. Za ispitivanje biofizičkog aspekta nastanka bolesti velika prepreka je bio duboko ukorjenjeni njutnovski materijalistički koncept, koji i dalje dominira medicinom i biologijom , možda čak ukorjenjeniji nego u drugim naukama , ne dozvoljavajući im da uđu u svijet fundamentalnih nauka.

Tek razvojem kvantne fizike i njenim nastojanjem da medicinu i biologiju uvede u fundamentalne nauke , dajući osnove kvantnoj medicini i razvojem uređaja za praćenje ovih suptilnih energetskih nivoa stvorili su se uslovi za razumijevanje holističkog pristupa u liječenju bolesti. Da se radi o veoma ozbiljnom pristupu , svjedoče i mnoge Nobelove nagrade koje su dodjeljene naučnicima čije su postavke utkane u temelje kvantne medicine. Pominju se mnogi naučnici kao što su Ajnštajn, Maks Plank, Raderford, Šredinger ali je naš Nikola Tesla nama najznačajniji jer znamo koliki je doprinos dao čovječanstvu svojim izumima i patentima.

Maks Plank je dobio Nobelovu nagradu za istraživački rad , koji je doveo do napretka u oblasti kvantne fizike. Njegov rad je dokazao da sve u prirodi ima svoju frekvenciju i da svaka ćelija našeg tijela ima svoju idealnu zdravu frekvenciju. Kada se ta frekvencija ćelije promijeni usled dejstva različitih stresogenih faktora ( toxini, kancerogeni, slobodni radikali, radijacija-zračenje, virusi, genetski modifikovani organizmi…) , mijenja se i komunikaciona sposobnost  između ćelija i frekvencija tih ćelija što za posledicu ima nastanak bolesti.

Plankovo revolucionarno otkriće predstavlja osnovu za postavljanje fundamentalnih principa kvantne medicine. Zbog loše komunikacije među ćelijama usled različitih opterećenja dolazi do poremećaja odbrambenih samoregulatornih mehanizama i nastaje bolest. Najčešće su to hronična degenerativna oboljenja kao što su Parkinsonova bolest, Alchajmerova bolest, multipla skleroza, moždani udar, infarkt , dijabetes, karcinom itd.

Savremeni uspijeh nauke svakako se ogleda u opisu struktura i funkcije mnogobrojnih biomolekula, određivanjem procesa sinteze bioloških supstanci, dešifrovanjeg genetskog koda, dovođenjem u sklad mehanizama elementarnih bioloških procesa. Bez obzira na sva ova dostignuća u pojedinim oblastima i dalje su ostale brojne nepoznanice vezane za žive sisteme kao što su:

1) Na koji način se odvija na hiljade samousaglašavajućih biohemijskih reakcija koje u svakom djeliću sekunde protiču unutar ćelija, strogo poređane i u vremenu i u prostoru?

2) Čime je određena raznovrsnost i postojanost forme i vidova živih bića?

3) Šta predstavlja sopstvenu karakteristiku živog organizma u samoregulativnim obnavljajućim i adaptivnim procesima?

4) Savremena biologija objašnjava funkcionisanje živog , ali se nerado bavi antropomorfizmom

Ova pitanja su bila ključna za koncepciju kvantne medicine. Rađanje kvantne medicine omogućava primjenu novih pogleda na prirodu  života datu kroz „ fiziku živog“. Prema ovom pristupu „zdrav organizam“ povezuje se sa osnovnim stanjem živog i njegovim cjelokupnim potencijalom dobrobiti , a bolest se smatra nestabilnim stanjem. Fric Albert Pop dao je značajan doprinos razumijevanju kvantne fizike i biofotona, što je rezultiralo konstrukcijom mnogih aparat iz domena kvantne medicine koji omogućavaju detekciju fiziološkog  „zdravog“ stanja organizma , odstupanje od normale u vidu hipo ili hiperfunkcije, određivanje odnosa našeg tijela sa drugim supstancama i alergenima iz našeg okruženja ( hemijske supstance, teški metali, mikroorganizmi, stres, elektrosmog…)

Preko principa kvantne mehanike i kvantne medicine moguće je naučno razmijevanje mnogih dijagnostičko-terapijskih metoda klasične ali i tradicionalne medicine.

MEDICINSKA TEHNOLOGIJA KOJA KORISTI KVANTNO-ENERGETSKO POLJE

Postoji puno različitih uređaja u medicini uz pomoć kojih se mjere različiti  električni fenomeni u ljudskom tijelu a to su:

-Elektrokardiograf ( EKG)- mjeri  električnu aktivnost srca

-Mjerenje srčane varijabilnosti-mjeri autonomni nervni balans u samom srcu

-Elektroencefalograf – mjeri električne aktivnosti različitih dijelova mozga

-Stres elektrokardiogram-mjeri suptilne promjene u funkciji srca kao odgovor na fizičke vježbe

-Elektromijelografija- mjeri električnu aktivnost mišića posle nervne stuimulacije, kako bi se predvidio funkcionalni status određenog mišića

Magnetna rezonanca (MRI) snimanje- mjeri magnetno-rezonantne informacije kako bi se konstruisale slike različitih struktura ljudskog tijela

Kvantna medicina koristi niskoenergetsku struju , bezbolne elektromagnetske frekvencije koje imaju povoljan efekat na intra i ekstraćelijske procese. Po kineskoj tradicionalnoj medicini postoji 12 pari meridijana energije koji su funkcionalno  povezani sa sedam čakri , koje predstavljaju sedam centara svijesti. Ljudsko tijelo ima poseban sistem kanala koji spajaju površinsko sa unutrašnjim i gornje dijelove tijela sa donjim i koji povezuju sve šuplje i guste organe.

Ti kanali  nisu niti krvni sudovi niti živci. Termin „meridijan” označava put ili kanal. Ti kanali su putevi energije „Či“. Oni formiraju linije koje prolaze po cijelom tijelu čovjeka i spajajući njegove različite dijelove spajajui ga u jedinstven sistem.

Kanali  koji  su povezani sa šupljim organima Jang prolaze duž vanjskih površina tijela i nazivaju se Jang-kanali. Kanali koji su povezani sa ispunjenim organima Jin prolaze duž unutrašnjih površina i nazivaju se Jin-kanali. Naša energija i zdravlje zavise od normalnog protoka energije kroz ove meridijane.

Prilikom razvoja bolesti dolazi do upliva energije alergena ili drugih opterećujućih suptanci u naše elektromagnetno polje i dolazi do dizbalansa.  U sklopu Bicom pregleda testira se da li je protok energije kroz meridijane normalan ili povećan/oslabljen , kao i kojim je informacijama opterećeno naše elektromagnetno polje.

Kada se pronađe koji je alergen ili supstanca opteretila organizam pacijenta , rade se Bicom biorezonantne terapije kojim se otklanja informacija o alergenu iz pacijentovog elektromagnetnog polja. Cilj je terapijama dovesti u balans protok energije“ ČI“ kroz energetske meridijane tijela. Kompletan elektromagnetni sistem tijela sastoji se od 750 akupunkturnih tačaka. Elektromagnetno polje organizma mijenja se u odnosu na stanje zdravlja , raspoloženja, misli i emocija. Promjene se manifestuju u izmijenjenoj elektroprovodljivosti akupunkturnih tačaka. Bicom biorezonantna kvantna terapija djeluje na čitav organizam.

Bicom terapija koriguje izmjenjene funkcije izazvane patološkim procesima, djeluje na prateća oboljenja , uspostavlja elektromagnetnu homeostazu organizma. U našoj ordinaciji radimo sa biorezonantnim uređajem Bicom, njemačke firme Regumed koja ove uređaje proizvodi od 1987 godine. U svijetu  biorezonantna Bicom dijagnostika i terapija se radi u preko 90 zemalja i do sada je u upotrebi više od 17.000 Bicom aparata.

KVANTNA-MEDICINA-BANJA-LUKA-2

 U našoj ordinaciji dr Gordana Ljoljić Dolić sa Bicom aparatom radi od 2006 godine. Biorezonantna terapija , kao vid holističke medicine, u odnosu na pristup klasičnom medicinom ima određene prednosti:

  1. Bezmedikamentozno podsticanje samoregulatornih odbrambenih mehanizama tijela u prevazilaženju bolesti i ozdravljenju
  2. Odsustvo neželjenog dejstva pri bicom biorezonantnoj terapiji, tako da Bicom terapija predstavlja visoko bezbijedan biofizički način liječenja
  3. Neinvazivna, bezbolna metoda koja se može primjeniti od prvog dana života
  4. Mogućnost primjene kvantne medicine u dijagnostičke svrhe , jer se prilikom Bicom pregleda može otkriti energetski dizbalans u organima i organskim sistemima koji nam može pomoći u otkrivanju pojave nastanka bolesti
  5. Bicom biorezonantna dijagnostika se koristi u preventivne svrhe , u vidu antistres programa, kao i u periodima remisija teških hroničnih bolesti
  6. Mogućnost primjene bicom terapije u terapeutske svrhe. Brojne su bolesti koje se mogu liječiti biorezonantnom terapijom , kao monoterapijom ili u sklopu kompleksnog liječenja.
  7. Bicom kvantna medicina se može kombinovati sa drugim vrstama liječenja i ne ometa terapijski efekat drugih metoda liječenja


Zakažite termin za BICOM biorezonanti pregled ovdje.

INDIKACIJE ZA KVANTNU MEDICINU

Kvantna medicina se primjenjuje u liječenju mnogih oboljenja u :

Kardiologiji

Neurologiji

Pulmologiji ( Astma, Bronhitis, kašalj, ….)

Nefrologiji

Imunologiji (alergije, ekcemi, neurodermatitis, polenska kijavica…)

Pedijatriji (urtikarija ili koprivnjača, alergijski rinitis, astma, bronhitis, neurogeno povraćanje, poremećaj varenja , noćno mokrenje…)

Dermatologiji ( dermatitis , psorijaza , urtikarija….)

Ginekologiji ( sterilitet, klimakterične tegobe, upalni procesi, infekcije…)

Endokrinologiji ( dijabetes, metabolički sindrom, hipotireoza, Hašimoto tireoiditis, gojaznost)

Gastroenterologiji ( ulkusna bolest, gastritis, zatvor, kronova bolest , ulcerozni kolitis, oboljenja jetre, bol u želucu, pankreatitis, celijakija , glutenska enteropatija…)

Reumatologija ( reumatoidni artritis, SLE, GIHT…)

Ortopediji ( povrede zglobova, zarastanje rana,….)

-Kod svih vrsta infekcija mikroorganizmima ( gljivice, bakterije, virusi, paraziti)

Broj oboljenja koja se mogu tretirati kvantnom Bicom terapijom je veoma veliki i neprekidno se proširuje na osnovu kliničkih potvrda raznih autora  čiji su radovi objavljeni u brojnim stručnim časopisima ( prije svih zbornici „ Fizika živog“)

 Kontraindikacije za Bicom pregled kvantnom dijagnostikom ne postoje ali se Bicom tretmani ne mogu raditi kod:

-Pacijenti sa transplantiranim organima

-Trudnice do 3 mjeseca trudnoće

-Pacijenti sa ugrađenim pacemakerom i metalnim implantatima

Prije nego što dođete na Bicom kvantni pregled nije potrebna nikakva prethodna priprema . Pregled je bezbolan , neinvazivan i traje od 30-45 minuta. Prije pregleda je dozvoljeno konzumiranje hrane i pića, sem alkohola. Pregled možete da zakažete klikom na ovaj link.